Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ten behoeve van Delbaere Consulting.

Kreitenmolenstraat 86, 5071 BH te Udenhout

KvK: 67658199

Januari 2017

Gebruikte definities

In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid:

Delbaere Consulting: gevestigd en kantoorhoudende te Udenhout (gemeente Tilburg). De eigenaar van

Delbaere Consulting is de heer B.C.W. Delbaere. De opdrachtgever: de contractspartij van Delbaere Consulting.

Toepassing en geldigheid

Artikel 1

1. Deze ‘Algemene voorwaarden’ zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van tussen de opdrachtgever en Delbaere Consulting gesloten overeenkomsten.

2. Indien de relatie tussen de opdrachtgever en Delbaere Consulting – om welke reden dan ook – eindigt, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

4. Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn.

Offertes

Artikel 2

1. De in een offerte of een aanbieding opgenomen voorwaarden, prevaleren boven deze algemene voorwaarden.

2. Alle offertes en aanbiedingen door of vanwege Delbaere Consulting gedaan, zijn vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij in de offerte of aanbieding anders is vermeld.

3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Delbaere Consulting daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Delbaere Consulting anders aangeeft.

Opdrachten en wijzigingen

Artikel 3

1. Na opdrachtverlening van opdrachtgever wordt de offerte, aanbieding of bevestiging van opdracht geacht de inhoud van de overeenkomst weer te geven.

2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.

3. Een opdracht wordt door Delbaere Consulting aanvaard door een schriftelijke bevestiging van de opdracht aan de opdrachtgever.

4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Delbaere Consulting te worden meegedeeld, eventueel voorafgegaan door een mondelinge melding. Eventuele wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door Delbaere Consulting.

5. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Delbaere Consulting de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen, zonder dat de relatie tussen opdrachtgever en Delbaere Consulting is be indigd en afgewikkeld.

Uitvoering

Artikel 4

1. Delbaere Consulting verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

2. Beide partijen zullen meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen.

3. Voorwerpen, materialen of gegevens, die Delbaere Consulting voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden gehouden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4. Partijen zullen zich ten opzichte van elkaar zorgvuldig gedragen en elkaars belangen noch binnen noch buiten de overeenkomst onnodig schaden.

5. Delbaere Consulting verplicht zich al hetgeen zij bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan het bureau geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden. Behoudens indien noodzakelijk ter voldoening aan een wettelijke plicht, mag Delbaere Consulting alleen met toestemming van de opdrachtgever die geheimhouding doorbreken.

6. Delbaere Consulting behoudt zich het recht voor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, om wijzigingen aan te brengen in het team dat de opdracht uitvoert, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht. Dergelijke wijzigingen zullen schriftelijk, eventueel voorafgaande door een mondelinge melding, worden gemeld aan de opdrachtgever.

7. Delbaere Consulting heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Opgegeven levertijden en andere data zijn indicatief en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, of een bevoegde instantie et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wijzigt, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Dat maakt dat ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag dient te worden verhoogd of verlaagd. Delbaere Consulting zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging van prijs en termijn van uitvoering.

10. Indien door Delbaere Consulting of door Delbaere Consulting ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Honorarium en prijzen

Artikel 5

1. Alle door Delbaere Consulting gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reisen verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2. Indien geen offerte voorhanden is, zullen de werkzaamheden worden verricht op basis van het in de opdrachtbevestiging aangegeven uurtarief.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Delbaere Consulting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Delbaere Consulting worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Delbaere Consulting zijn verstrekt, heeft Delbaere Consulting het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Delbaere Consulting is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, doordat Delbaere Consulting is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Indien Delbaere Consulting met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Delbaere Consulting niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5. Een prijsverhoging op grond van het bepaalde in artikel 5.4 van meer dan 10 % van de totaalprijs geeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te be indigen voor het niet uitgevoerde gedeelte. De opdrachtgever dient van dit recht gebruik te maken binnen 2 weken nadat Delbaere Consulting hem van de prijsverhoging schriftelijk in kennis heeft gesteld, bij gebreke waarvan dit recht vervalt.

6. Delbaere Consulting is gerechtigd zijn uurtarieven en/of honoraria die eventueel krachtens de overeenkomst op andere basis worden vastgelegd, door indexering aan te passen. Indexering kan ten hoogste eenmaal per jaar en niet eerder dan een jaar na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvinden. Verhogingen als in de vorige volzin bedoeld worden pas berekend nadat zij aan de opdrachtgever zijn medegedeeld.

7. Indexering geschiedt aan de hand van de Consumentenprijsindexcijfers (CPI), Werknemersgezinnen met laag inkomen, op basis van 1990 = 100, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en wel door telkens de tot de datum van aanpassing geldende tarieven te vermenigvuldigen met een breukgetal waarvan de teller is het jaarprijsindexcijfer, geldende voor het laatst verstreken kalenderjaar voor de datum van ingang van de aangepaste tarieven, en de noemer is het jaarprijsindexcijfer, geldende voor het aan dat laatst verstreken kalenderjaar voorafgegane kalenderjaar.

Betaling

Artikel 6

1. Betaling dient, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, te geschieden binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de factuur, tenzij Delbaere Consulting en de opdrachtgever schriftelijk een afwijkende termijn zijn overeengekomen.

2. Delbaere Consulting heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, tenzij Delbaere Consulting en de opdrachtgever schriftelijk een ander betalingsregime zijn overeengekomen.

3. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van door haar te betalen facturen met gelden die de opdrachtgever van Delbaere Consulting tegoed heeft.

4. Delbaere Consulting is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd zekerheid van de opdrachtgever te verlangen in de vorm van een door de opdrachtgever geaccordeerde bankgarantie van een reguliere Nederlandse bankinstelling ter hoogte van het totaal van de door de opdrachtgever uit hoofde van een bepaalde opdracht aan Delbaere Consulting verschuldigde vergoeding.

5. Delbaere Consulting is gerechtigd om alle kosten, zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die Delbaere Consulting met betrekking tot incasso maakt, voor rekening van de opdrachtgever te brengen.

Opschorting, staking en ontbinding

Artikel 7

1. Delbaere Consulting is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt.

2. Bovendien is Delbaere Consulting gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, ook voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor de opdrachtgever uit enige met Delbaere Consulting gesloten overeenkomst voortvloeien.

3. Delbaere Consulting is tevens gerechtigd alle bestaande overeenkomsten tussen Delbaere Consulting en de opdrachtgever te be indigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, bij stillegging of liquidatie van opdrachtgevers bedrijf en/of bij overdracht van de activa en/of passiva of onderneming van de opdrachtgever.

4. Opschorting, staking en/of ontbinding, hetzij door Delbaere Consulting, hetzij door de opdrachtgever, op grond van de in art. 7, lid 1, art. 7 lid 2 en art. 7 lid 3 genoemde oorzaken, laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is Delbaere Consulting alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen een vergoeding van schade. De schadevergoeding zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Delbaere Consulting op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

5. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Overmacht

Artikel 8

1. In geval Delbaere Consulting door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk en/of tijdig uit te voeren, heeft Delbaere Consulting het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de betreffende overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zulks ter uitsluitende keuze van Delbaere Consulting, zonder dat Delbaere Consulting tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. Gedurende de opschorting is Delbaere Consulting bevoegd en aan het einde is Delbaere Consulting verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Delbaere Consulting hetzij bij zijn leveranciers, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Intellectuele eigendom, gebruiksrecht en signering

Artikel 9

1. Alle door Delbaere Consulting opgestelde rapporten vallen onder auteursrecht.

2. Delbaere Consulting behoudt zich het auteursrecht voor op de in offertes en de aanbiedingen of bij andere gelegenheden verstrekte teksten, strategische concepten, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, ontwerpen en berekeningen. Deze blijven eigendom van Delbaere Consulting en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Delbaere Consulting door de opdrachtgever niet worden gekopieerd c.q. aan derden worden getoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt. Op verzoek van Delbaere Consulting dienen deze onverwijld aan Delbaere Consulting te worden teruggezonden.

3. De rechten van intellectuele eigendom op de werken die Delbaere Consulting in het kader van een opdracht voor de opdrachtgever ontwikkelt, liggen bij Delbaere Consulting.

4. Delbaere Consulting verleent aan de opdrachtgever bij voorbaat een exclusieve licentie om het werk te gebruiken overeenkomstig de omschrijving in de opdracht, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de opdrachtgever voldoet aan de financi le verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.

5. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het door de opdrachtnemer in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik.

6. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door de opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van Delbaere Consulting.

7. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Delbaere Consulting.

8. Delbaere Consulting is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder deze signering openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen.

9. Delbaere Consulting heeft de vrijheid om het in opdracht vervaardigde te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

10. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Delbaere Consulting er zorg voor dragen dat in de afspraken met hen het gebruik van het werk als omschreven in de opdracht is inbegrepen.

11. Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever aan Delbaere Consulting materialen e.d. ter beschikking worden gesteld, garandeert de opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de opdrachtgever mede ten behoeve van Delbaere Consulting ter zake van het gebruik van die materialen e.d. toestemming van die derden heeft gekregen.

Voorts garandeert de opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels, richtlijnen etc. De opdrachtgever vrijwaart Delbaere Consulting ter zake van alle claims van derden en voor alle door Delbaere Consulting te lijden en/of geleden schade als gevolg van het gebruik van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen e.d.

Aansprakelijkheid

Artikel 10

1. Delbaere Consulting is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde producten en prestaties, waaronder ook wordt verstaan de verstrekte adviezen, behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van Delbaere Consulting.

2. Delbaere Consulting kan voorts niet aansprakelijk worden gesteld voor

a. fouten in materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c. fouten in het vervaardigde werk indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

3. Delbaere Consulting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade.

4. Mocht niettegenstaande de in dit artikel vervatte aansprakelijkheidsbeperking toch enige aansprakelijkheid op Delbaere Consulting rusten, dan wordt deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Delbaere Consulting voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

5. In geval van aansprakelijkheid van Delbaere Consulting voor de levering van zaken, zal Delbaere Consulting te zijner keuze ofwel een vergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, of de geleverde zaken gratis vervangen.

6. De opdrachtgever vrijwaart Delbaere Consulting voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

7. Delbaere Consulting is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van derden die Delbaere Consulting met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld.

8. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Kracht, bezwaar en bewijs

Artikel 11

1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Delbaere Consulting te worden meegedeeld.

2. Bezwaren met betrekking tot facturen dienen binnen tien (10) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Delbaere Consulting te worden meegedeeld. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.

3. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Delbaere Consulting beslissend.

Overdracht en plichten

Artikel 12

1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit overeenkomsten en opdrachten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Delbaere Consulting.

2. In de situatie dat de (relevante activiteit(en) van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder artikel 12.1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Tegenstrijdige belangen

Artikel 13

1. Indien geen exclusiviteitsbeding is overeengekomen, behoudt Delbaere Consulting zich het recht voor opdrachten te verrichten voor andere bedrijven en organisaties.

Geschillen

Artikel 14

1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

2. Geschillen tussen opdrachtgever en Delbaere Consulting naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan worden beslist door de rechtbank Breda, bevoegd voor de vestigingsplaats van Delbaere Consulting.

3. Indien de bevoegde rechter in een bepaald geval oordeelt dat een bepaling van onderhavige voorwaarden niet rechtsgeldig is, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.