EU LIFE Programma goed voor natuur

Tijdens de EU Groene Week in oktober 2020 publiceerde de Europese Commissie de nieuwe staat van de Europese natuur. Dit geeft een compleet overzicht van de situatie van Europa’s meest kwetsbare soorten en leefgebieden, beschermd door EU natuurwetgeving

De analyse – gebaseerd op een meer gedetailleerd technisch rapport van het Europees Milieugentschap – toont aan dat er beschermde soorten en leefgebieden zijn die erin slagen stand te houden ondanks dat ze zwaar onder druk staan. Het merendeel is er echter zwak tot slecht aan toe op EU niveau, met een aantal dat een verdergaande achteruitgang vertoont.

Het rapport laat ook zien dat gerichte beschermingsactie vruchten afwerpt. De Iberische lynx, het bosrendier en de otter waren bijvoorbeeld onderwerp van grootschalige beschermingsprojecten en zijn nu aan de beterhand. Initiatieven zoals het EU LIFE programma – het voornaamste EU fonds voor natuur – en het Natura 2000 netwerk met zijn 27.000 gebieden, blijven een positieve invloed uitoefenen, maar dit moet ernstig opgeschaald worden.

Deze conclusie is onderbouwd door een gedetailleerde technische studie die aantoont dat grote successen bereikt zijn op lokaal en regionaal niveau. Een brochure geeft een meer toegankelijke samenvatting van de studie.

Als onderdeel van een opdracht voor NEEMO ter ondersteuning van het LIFE Programma heeft Delbaere Consulting de technische studie geleid, bijgedragen aan de brochure, de Groene Week sessie over het LIFE programma gemodereerd en een kleine bijdrage geleverd aan het rapport over de staat van de Europese natuur 2020.

LIFE Programma tijdens EU Groene Week 2020

Van 20 tot 23 oktober houdt de Europese Unie de jaarlijkse conferentie als onderdeel van de Groene Week. Dit jaar staat de EU Groene Week in het teken van natuur en biodiversiteit. Een van de vele sessies gaat over het EU LIFE Programma en wat het bereikt heeft voor natuurbescherming in Europa. Ik heb de eer om de sessie te mogen leiden. READ MORE

Beleidsmakers inlichten over verbossing

Nu het door BiodivERsA gefinancierde bosonderzoeksproject SPONFOREST ten einde komt is Delbaere Consulting gevraagd een policy brief te schrijven en communicatiekanalen te bepalen. Dit zal ervoor zorgen dat de kernboodschappen van het project over verbossing de juiste beleidsmakers en andere belanghebbenden bereiken.

Lees meer

Bijdrage aan nieuw Europees biodiversiteitsbeleid

In een nieuwe opdracht voor het European Topic Centre on Biological Diversity (ETC/BD), zal Delbaere Consulting de ontwikkelingen op het vlak van Europees biodiversiteitsbeleid dit jaar ondersteunen door het maken van een brochure over indicatoren en een strategische document voor het ETC/BD.

Bij het sluiten van het jaar

Toen ik, alweer drie jaar geleden, begon als zelfstandig ecoloog, was een van de eerste dingen die ik deed het maken van deze website. Bij het nalezen onlangs zag ik dat ik mezelf had geprofileerd als een ‘verbinder tussen beleid, wetenschap, praktijk en bedrijfsleven voor de bescherming van biodiversiteit’. Terugkijkend is dat inderdaad wat ik doe, ook het voorbije jaar. In al mijn opdrachten zit er een element van deze koppeling tussen disciplines, thema’s, actoren en geografische niveaus. En ik vind het nog leuk om te doen ook!

READ MORE

Nieuw artikel over biodiversiteitstuin

In het laatste nummer van het tijdschrijft GROEN (vakblad voor ruimte in stad en landschap) beschrijf ik in een artikel het ontstaan van de Reitse Tuin. Deze biodiversiteitstuin in Tilburg is uitgegroeid tot een soortenrijke oase in de stad en een aantrekkingspunt voor omwonenden en passanten. Het is tevens een plek die Tilburg helpt in het aanpassen aan een veranderend klimaat. Het artikel gaat in op het ontstaan van de tuin en waar we nu staan.

Ik ben trots dat ik aan de wieg heb gestaan van dit stukje stadsnatuur, samen met Van Spaendonck Ondernemingshuis, de Gemeente Tilburg, Van Hall Larenstein University, Brouwers Groenaannemers en de Provincie Noord-Brabant.

Download

Foto: Bart van Hattem

Over een bus en bezige bijen

Duurzaamheid gaat niet alleen over het milieu maar ook over mensen en geld.

Wat mensen betreft, en het credo ‘Ecology with an accent’ volgend, heeft Delbaere Consulting nu de aanschaf van een minibus voor het dagbestedingscentrum Stichting Appelbloesem gesteund. Deze Stichting biedt dagbesteding voor mensen met dementia en niet-aangeboren geheugenverlies. In het zorgactiviteitencentrum De Ambrosiushof in Hilvarenbeek, een natuurlijke omgeving met een indrukwekkende bomentuin (meer dan 500 plantensoorten, geselecteerd om bijen te lokken), vinden de mensen er een heerlijke, veilige plek om te ontspannen en hun kwaliteiten in te zetten in de tuin.READ MORE

Meting stand van biodiversiteit Tilburg

In vervolg op mijn voorstel voor een gemeentelijk biodiversiteitsmeetnet heeft de gemeente Tilburg me opdracht gegeven om een nulmeting uit te voeren van de biodiversiteit. Dit gebeurt op basis van bestaande gegevens. Dergelijke meting vormt de basis voor het bepalen van toekomstige trends in biodiversiteit en zal helpen om de aanpak voor het meetnet te testen en verfijnen.

 

 

Boeiende Biodiversity Academy

Drie zonnige dagen in Boedapest doorbrengen om de Europese Biodiversity Academy bij te wonen is geen straf. Deze Academy richtte zich op Europa’s biodiversiteit na 2020, het jaar waarin de Europese en mondiale doelen om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen bereikt moeten zijn.

READ MORE

Praten over natuur met senior managers uit de agrisector

Ter gelegenheid van de jaarvergadering van meer dan 60 senior managers van Lely holding, een internationaal agrisectorbedrijf, presenteerde ik de relatie tussen landbouw en natuur, zowel wat betreft impact als wat betreft mogelijk oplossingen om meer natuurvriendelijk te boeren. Dit was onderdeel van een bezoek van de vertegenwoordigers aan een biologische boerderij en zijn automatiseringsprocessen in Tilburg, Nederland.

 

Foto: Ben Delbaere

Hoe effectief is EU beleid over invasieve exoten?

Delbaere Consulting is nu onderdeel van een internationaal team dat de effectiviteit van de EU Verordening betreffende Invasieve Uitheemse Soorten zal beoordelen. In een nieuwe opdracht van Wageningen Environmental Research zal ik een beoordelingsaanpak opstellen, manieren om te communiceren voorstellen en een methode aanbevelen om de gegevensverzameling uit deze Verordening af te stemmen op die van ander EU natuur- en milieubeleid. In de komende twee jaar zal het team een antwoord uitwerken op de vraag of de Verordening effectief is in het reduceren van de negatieve impact van invasieve exoten op biodiversiteit.

 

Delbaere Consulting adviseert Europa’s grootste natuurverdrag

Na een openbare aanbesteding in 2017 heeft Delbaere Consulting een adviescontract getekend met de Raad van Europa om diensten te verlenen ter ondersteuning van het Europese Verdrag van Bern voor de Bescherming van Europese Soorten en Natuurlijke Habitats. Als een van de tien geselecteerde consulenten uit heel Europa zal ik diensten leveren zoals wetenschappelijk advies, monitoring en ondersteuning van bewustwordingscampagnes en communicatie.

 

Analyse van de ecologische impact van een geplande weg

In een nieuwe opdracht die deze maand begint voer ik een ecologische analyse uit van mogelijke effecten van een geplande weg op soorten en leefgebieden in een Europees beschermd gebied. Samen met de grondeigenaren en andere belanghebbenden zullen we maatregelen uitwerken die eventuele negatieve effecten kunnen compenseren.

URBANE GROENE INFRASTRUCTUUR VIEREN

Urbane groene infrastructuur? Wat is dat nu weer? Wel, dat is een redelijk technische term om het geheel aan groene elementen in steden aan te duiden die samen een infrastructuur vormen waarlangs planten en dieren bewegen en overleven. Denk aan stadsparken, tuinen, wegbermen, groene muren en daken, en waterlopen. Het is de groene evenknie van grijze infrastructuur, het complex van wegen, gebouwen en andere structuren van asfalt, beton en steen waarin mensen leven en zich voortbewegen.

READ MORE

Nieuw boek over Brabantse natuur

Op 24 november zag een nieuw standaardwerk over Noord-Brabantse natuur het daglicht. Het boek, Natuurgebieden in Noord-Brabant: Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling, is het resultaat van drie jaar schrijfwerk door zo’n 30 specialisten, grotendeels verenigd in de Ekologische Kring Midden-Brabant. Het eerste exemplaar werd in het Natuurmuseum Brabant te Tilburg overhandigd aan de Commissaris van de Koning Wim van de Donk, ter gelegenheid van het 85-jarig jubileum van het Brabants Landschap.READ MORE

Europa’s jungles hebben onze zorg nodig

Wist je dat Europa nog steeds oeroude wouden telt? Bossen die eeuwenlang gevrijwaard zijn van menselijk handelen en beschouwd worden als puur. Deze jungles – of ‘old growth forests’ in technisch Europees – bevinden zich vooral in Oost-Europa. Samen beslaan ze minder dan 1% van het oppervlak van de Europese Unie. Ze huisvesten echter meer dan 10.000 soorten planten, dieren en andere levende wezens. Dit is een bescheiden schatting, omdat nog veel onbekend is, bijvoorbeeld over de bodembiodiversiteit. READ MORE

Meewerken aan het Biodiversiteitsinformatiesysteem voor Europa

Ik ben verheugd dat ik mijn jarenlange samenwerking kan voortzetten met het Muséum National d’Histoire Naturelle in Parijs, onder contract bij het Europees Milieuagentschap. Vanaf deze week heb ik een nieuwe opdracht waarin ik zal helpen om de toegang tot biodiversiteitsinformatie in Europa te verbeteren.

Streven naar voordelen voor natuur én maatschappij

De samenvatting voor beleidsmakers van de ALTER-Net conferentie van dit jaar is nu gepubliceerd. Getiteld ‘Pursuing benefits for nature and society’ formuleert deze beleidssamenvatting vijf belangrijke boodschappen van de Europese ecosysteemonderzoeksgemeenschap. Deze moeten het identificeren van synergieën en het reduceren van conflicten tussen natuur en maatschappij ondersteunen.READ MORE

Vergroenen van een kantoorgebouw

In een nieuwe opdracht lever ik ecologisch advies aan het Corpac Huis in Tilburg. Als voortzetting van werk bij het ECNC in eerdere jaren word ik betrokken als ‘ecology champion’ om de renovatie van het Corpac Huis, een kantoorpand in het stadscentrum, te ondersteunen. Deze renovatie volgt de duurzaamheidsstandaard BREEAM, waar aandacht voor flora en fauna onderdeel van uitmaakt. Ook de omgevende biodiversiteitstuin, opgericht in 2010, wordt geheel geïntegreerd in het renovatieproces en door mij opgevolgd.

 

Vlinders (ver)tellen

Vanaf vandaag mag ik weer vlinders gaan tellen! Althans volgens het protocol van het landelijk meetnet dagvlinders. Dit meetnet wordt al sinds begin de jaren 1990 gecoördineerd door de Vlinderstichting in Nederland (en vergelijkbare netwerken bestaan elders in Europa). Ik ben sinds een jaar of 15 een van de ongeveer 500 liefhebbers die van april tot eind september wekelijks een vaste route van ongeveer een kilometer afstapt om het aantal vlinders te tellen. Alle tellingen worden landelijk verzameld en verwerkt.READ MORE

Inspirerende dag over ecologie en de praktijk

Het was een beetje jammer om op deze prachtige lentedag met temperaturen tot 18 graden binnen te zitten. Maar het loonde wel de moeite, dit jaarlijkse symposium voor ecologen uit heel Nederland en Vlaanderen. De 350 deelnemers waren op 16 maart uitgenodigd door bureau Ecologica in het nog steeds indrukwekkende Evoluon in Eindhoven. Het gevarieerde programma met 21 presentaties en een twintigtal informatiestands bood voor elk wat wils, of het nu ging over het toepassen van DNA-technieken bij het monitoren van waterleven, korstmossen op onverwachte plekken, of hoe om te gaan met de terugkeer van de wolf.READ MORE

Bijdrage aan conferentie over natuur en maatschappij

In een nieuwe opdracht voor ALTER-Net, het Europees netwerk voor ecosysteemonderzoek, zal ik de uitkomsten van de vele sessies tijdens de conferentie ‘Nature and Society: synergies, conflicts, trade-offs’ van dit jaar verzamelen en op basis daarvan twee samenvattingen voor beleidsmakers samenstellen.

Working together for Finland’s water heritage

A deepfreeze day in the south of Finland; some 80 conservationists from all over Europe enjoy a bright sunlit sky and temperatures below minus 15 degrees. They visit some of the restoration measures that are being carried out to restore freshwater habitats and their endangered species.READ MORE

De keerzijde van een landbouwexportrecord

Vorige week berichtten de Nederlandse media in grote koppen dat de Nederlandse landbouw een record had gebroken. In 2016 is er maar liefst voor 85 miljard euro aan landbouwproducten geëxporteerd. Hiermee staat Nederland na de VS wereldwijd op de tweede plaats in deze ranglijst. Een sterke prestatie voor zo’n klein land!READ MORE

Eerste opdracht is gestart

Voor het NEEMO EEIG consortium ga ik LIFE Nature projecten in de Benelux monitoren. De Europese Unie (EU) beschermt meer dan 27.000 natuurgebieden die van bijzonder Europees belang zijn. Het netwerk, Natura 2000 genaamd, is opgezet om de overleving van Europa’s meest waardevolle en bedreigde soorten en leefgebieden op de lange termijn te garanderen. READ MORE