Door: Peter van de Wiel

15 december 2019

Bij het sluiten van het jaar

Na drie jaar als zelfstandig ecoloog treed ik steeds meer op als verbinder tussen beleid, wetenschap en maatschappij.

Toen ik, alweer drie jaar geleden, begon als zelfstandig ecoloog, was een van de eerste dingen die ik deed het maken van deze website. Bij het nalezen onlangs zag ik dat ik mezelf had geprofileerd als een ‘verbinder tussen beleid, wetenschap, praktijk en bedrijfsleven voor de bescherming van biodiversiteit’. Terugkijkend is dat inderdaad wat ik doe, ook het voorbije jaar. In al mijn opdrachten zit er een element van deze koppeling tussen disciplines, thema’s, actoren en geografische niveaus. En ik vind het nog leuk om te doen ook!

Bijvoorbeeld, mijn grootste contract is met NEEMO eeig. Dit consortium is gecontracteerd door de Europese Commissie (EC) en het uitvoerende agentschap EASME om, onder andere, de uitvoering van het LIFE programma op te volgen. Dit EU-programma co-financiert projecten die het EU-beleid op het vlak van milieu, natuur en klimaat uitvoeren. Als technisch monitor volg ik een aantal projecten op in de Benelux die zich richten op het herstel van leefgebieden en het behoud van soorten die Europees beschermd zijn, onder meer door het Natura 2000 netwerk van beschermde gebieden. Als NEEMO contactpersoon voor ecosysteemdiensten en groene infrastructuur is het ook aan mij om de verbinding te leggen tussen de vele LIFE projecten en de bijdrage die ze leveren aan andere doelen uit de EU biodiversiteitsstrategie en aan de samenleving. Dit houdt onder andere in dat ik projectresultaten samenvat en presenteer bij evenementen (zoals de world Ecosystem Services Partnership conference voorbije oktober) en dat ik bijdraag aan publicaties en discussies met beleidsmakers, wetenschappers en mensen uit de praktijk. In onze opdracht om de uitvoering van het LIFE programma te ondersteunen heb ik ook een aantal groepssessies bij NEEMO evenementen gefaciliteerd.

Verbinden is ook een rol van Oppla eeig, waarvan ik mede-eigenaar ben samen met mijn zakenpartners bij Countryscape in Manchester (VK). Oppla is op zich ook een science-policy-practice interface, dat dienst doet als marktplaats om kennis en expertise over natuurlijk kapitaal, ecosysteemdiensten en natuurgebaseerde oplossingen te delen tussen bedrijfswereld, praktijk, wetenschap en beleid. We waren erg trots dat de EC dit jaar Oppla erkende als de EU Repository of Nature-Based Solutions.

Een ander belangrijk onderdeel van de huidige EU biodiversiteitsstrategie is de doelstelling om de schadelijkste invasieve exoten te bestrijden. In 2019 hebben de EU Lidstaten voor het eerst gerapporteerd over de uitvoering en de impact van de EU Verordening over invasieve exoten, die in 2015 van kracht werd. In een contract met Wageningen Environmental Research voor het Europees Milieu Agentschap (EMA) en de EC heb ik meegewerkt aan het opzetten en uitvoeren van een methode om de ingediende rapporten te analyseren. De uitkomst van dit werk zal beleidsmakers over heel Europa informeren over de voornaamste bevindingen en aanzetten tot verdere actie tegen invasieve exoten.

In mijn werk op gemeentelijk niveau maak ik ook de verbinding tussen EU, nationaal en lokaal beleid. Zo heb ik bijvoorbeeld in Beerse (Vlaanderen), onder contract bij OMGEVING cvba, een natuurrapport geschreven met maatregelen om natuurschade die wordt aangericht door een weg die gepland is op de rand van een Natura 20000-gebied te verzachten of teniet te doen. Ook hier ging het om verbindingen maken tussen de belangen van beleidsmakers, lokale bedrijven, bevolking, en bescherming door het inbrengen van wetenschappelijke en praktijkkennis om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Tot slot, voor de gemeente Tilburg heb ik een lokaal biodiversiteitsmeetnet opgezet waarvan ik dit jaar een deel heb getest en uitgevoerd. De gegevens en indicatoren uit dit netwerk helpen om de gemeenteraad te informeren over de toestand van de biodiversiteit en de effectiviteit van gemeentelijk groenbeleid. De opzet van het netwerk en de indicatoren heb ik sterk gebaseerd op de ervaringen in het kader van het VN Biodiversiteitsverdrag en, alweer, de EU biodiversiteitsstrategie.

2020 belooft een zeer belangrijk jaar te worden voor biodiversiteit op Europees en mondiaal niveau. Het EMA zal zijn vijfjaarlijkse Toestand van de Natuur publiceren (volgens welingelichte bron belooft het geen reden tot feesten te zijn vrees ik). In zijn recent gelanceerde European Green Deal kondigde de EC de publicatie in maart van een nieuwe biodiversiteitsstrategie voor 2030 aan. Deze zal voeding geven aan het VN biodiversiteitscongres in oktober in Kunming, China, waar een mondiale strategie afgesproken wordt. En de EU Green Week in juni staat dit jaar in het teken van biodiversiteit, waar ik betrokken zal zijn in de organisatie van de sessie over hoe het LIFE programma bijdraagt aan het beschermen en herstellen van Europa’s meest waardevolle natuur.

Drukke tijden dus en veel werk aan de winkel om het tij van biodiversiteitsverlies te keren. Ik kijk uit naar de samenwerking met huidige en nieuwe partners om mijn steentje bij te dragen en het vele papierwerk om te zetten in concrete actie voor de natuur.