Door: Europese Commissie

11 januari 2017

Eerste opdracht is gestart

Voor het NEEMO EEIG consortium ga ik LIFE Nature projecten in de Benelux monitoren.

Voor het NEEMO EEIG consortium ga ik LIFE Nature projecten in de Benelux monitoren. De Europese Unie (EU) beschermt meer dan 27.000 natuurgebieden die van bijzonder Europees belang zijn. Het netwerk, Natura 2000 genaamd, is opgezet om de overleving van Europa’s meest waardevolle en bedreigde soorten en leefgebieden op de lange termijn te garanderen. De bedoelde soorten en leefgebieden zijn genoemd in de EU Vogel- en Habitatrichtlijn en zijn wettelijk beschermd. Sinds 1992 voorziet de EU financiering, via het LIFE Programma, om acties voor bescherming, herstel en communicatie van Natura 2000 te ondersteunen. Het gaat hier in de voorbije 25 jaar om miljarden euro’s. Die moeten natuurlijk goed besteed worden en de herstelacties moeten effectief en efficiënt zijn. Monitoring is hier dus van belang.

In de komende maanden zal ik betrokken zijn bij het monitoren van een aantal zogenaamde ‘traditionele’ natuurprojecten in België. Deze projecten richten zich op specifieke gebieden en op concrete actieplannen voor herstel van geselecteerde soorten en leefgebieden. Daarnaast zullen ook twee ‘geïntegreerde projecten’ gemonitord worden, een in België en een in Nederland. Dit betreft nationale strategische programma’s die opgezet zijn om een impuls te geven aan de uitvoering van Natura 2000. Dit is dringend nodig omdat de biodiversiteit in Europa nog steeds achteruitgaat, zoals recent weer bleek uit het State of Nature report van het Europees Milieuagentschap. Geïntegreerde projecten hebben een brede insteek en kijken bijvoorbeeld ook hoe natuurbeschermingsmaatregelen kunnen bijdragen aan bescherming tegen overstroming of aan waterzuivering. Gezien hun strategische nadruk gaat het hier om meer abstracte processen, zoals beter bestuur, betrekken van belanghebbenden, en communicatie.