Even voorstellen

Een ecoloog met oog voor een zakelijke aanpak, een dromer met dadendrang, een generalist met aandacht voor detail, een in Duitsland geboren Belg die in Nederland woont; wat ook de typering is die u in me zoekt, de liefde voor natuur zit diep in mijn genen en ik hou van een creatieve aanpak. Ecologie met een accent dus!

 

Afgestudeerd als botanicus/vegetatie-ecoloog aan de Universiteit van Antwerpen en met een extra Masterdiploma in menselijke ecologie en milieueffectrapportering aan de Vrije Universiteit Brussel heb ik eerst enkele jaren als onderzoeksassistent gewerkt. Bij de Universiteit van Antwerpen deed ik ervaring op met natuurontwikkeling en milieueffectrapportering, aan de Universiteit van Leuven voegde ik daar landschapsecologie en –kartering aan toe. Vervolgens heb ik ruim 20 jaar gewerkt bij ECNC – European Centre for Nature Conservation, waar ik mijn brede interesse kon inzetten in beleidsontwikkeling en –uitvoering, koppeling van wetenschap, beleid en praktijk, het communiceren over biodiversiteit, het ontwikkelen van graadmeters voor natuur, het opzetten en uitvoeren van internationale projecten, het samenbrengen van doelgroepen ter ondersteuning van natuur (ik ben gecertificeerd groepsfacilitator), of het uitvoeren van doelgerichte studies.

Als natuurliefhebber ben ik er van overtuigd dat natuur en ecologie een meer centrale rol moeten krijgen in de maatschappij, van beleid tot bedrijfsleven, van educatie tot landbeheerders, van organisaties tot individuen. Daar wil ik graag mijn kennis en ervaring voor inzetten.

 

Wilt u nog meer weten, kijk dan voor mijn Curriculum Vitae op mijn LinkedIn profiel.

Als natuurliefhebber ben ik er van overtuigd dat natuur en ecologie een meer centrale rol moeten krijgen in de maatschappij, van beleid tot bedrijfsleven, van educatie tot landbeheerders, van organisaties tot individuen. Daar wil ik graag mijn kennis en ervaring voor inzetten.

Eerdere ervaring

Tijdens mijn eerdere werk bij het ECNC, de Universiteit van Leuven en de Universiteit van Antwerpen heb ik een aantal vaardigheden, diensten en producten ontwikkeld. Een selectie van enkele hoogtepunten vindt u hier:

DSC09996

 • Wat betreft het snijvlak tussen wetenschap en beleid was ik sinds 2004 nauw betrokken bij het opzetten en coördineren van Alternet. Ik heb het werk geleid in verband met wetenschap-beleid interactie, bijgedragen aan communicatie en betrekken van belanghebbenden, en ik was een actief lid van de Beheerraad en het Bestuur. Sinds 2018 ben ik als Delbaere Consulting lid van het netwerk en het Bestuur.
 • Ik was centraal betrokken, onder leiding van het Europees Milieuagentschap, bij de ontwikkeling en coördinatie van Europese biodiversiteitsindicatoren, omarmd door de Europese Commissie en gebruikt in het kader van de Conventie inzake Biologische Diversiteit.
 • Ik heb op Europees vlak gewerkt aan het thema van ecosysteemdiensten. Mijn voornaamste interesse in dit concept is in de kracht als communicatie-instrument voor het betrekken van bredere doelgroepen, die gewoonlijk minder van doen hebben met natuurbescherming of ecosysteemonderzoek. Zo heb ik bijvoorbeeld het onderdeel communicatie en impact geleid van het Europese onderzoeksproject OpenNESS. In vervolg hierop was ik voorzitter van een grote Europese conferentie over ecosysteemdiensten in Antwerpen in 2016. Daarnaast heb ik ook het secretariaat geleid van het European Learning Network on Functional Agrobiodiversity, dat zich richt op de diensten die biodiversiteit en ecosystemen bieden ter ondersteuning van een duurzame landbouw (bv. bestuiving, biologische pestbestrijding, erosievermijding, …).
 • Ik heb een actieve bijdrage geleverd aan het schrijven van projectvoorstellen en uitvoeren van projecten voor de Europese Commissie (Directoraat-Generaal Onderzoek & Innovatie, DG Milieu). Ik ben actief als expert evaluator voor Horizon 2020 Societal Challenge ‘Climate action, environment, resource efficiency and raw materials’. Daarnaast heb ik gewerkt aan projecten voor nationale en regionale overheden, de Raad van Europa, het Europees Milieuagentschap, en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties.

 • Door de vele projecten waaraan ik meewerkte ben ik in staat verbanden te leggen tussen beleid, wetenschap, praktijk, en bedrijfswereld, van lokaal tot mondiaal niveau. Ik zet deze kennis in wanneer ik groepsprocessen begeleid, evenementen organiseer, communiceer, of bijdraag aan publicaties. Een voorbeeld hiervan is mijn rol als ECNC redacteur voor het Journal for Nature Conservation, dat ik mee heb opgezet in 2001. Een ander voorbeeld is het verhaal dat ik schreef over het verband tussen het maken van ecologische veldwaarnemingen en Europese beleidsvorming – The Journey of a Data Point.
 • Op lokaal niveau ben ik betrokken bij het integreren van natuur in lokaal beleid en planning, doorheen Europa. In Tilburg heb ik in het stadscentrum het inrichten van een biodiversiteitstuin geïnitieerd, dat ik nog steeds begeleid en monitor. Als vervolg hierop ben ik aangesteld als ecology champion voor het BREEAM duurzaamheidscertificaat voor de renovatie van het Corpac Huis (sinds 2017 het Van Spaendonck Ondernemingshuis).
 • Door de jaren heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling en het onderhoud van een aantal platformen voor informatie- en kennisuitwisseling voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Ik heb de oorspronkelijke ontwikkeling geleid van het EU biodiversity clearing-house, de opbouw van het Biodiversity Information System for Europe ondersteund, en Oppla, platform voor natuurlijk kapitaal, ecosysteemdiensten en werken met de natuur, mee opgezet, inclusief het opstarten van een rechtsvorm voor Oppla (waar ik sinds 2018 mede-eigenaar van ben).
 • Van 2010 tot 2018 gaf ik gastcollege aan de Universiteit van Antwerpen als onderdeel van een internationale cursus over ‘Conservation Biology and Society’ in de internationale masterstudie ‘Conservation and Restoration’. Mijn jaarlijkse lezing ging over internationale biodiversiteitsverdragen.

Lidmaatschappen

Om mijn kennis op peil te houden en in contact te blijven met mijn vakgebied ben ik lid van de volgende netwerken:

 

 • Alternet, the European Science-Policy Interface on Biodiversity and Ecosystem Services. Sinds 2018 ben ik lid van het netwerk en het Bestuur.
 • Het Ecosystem Services Partnership (ESP), een mondiaal netwerk dat zich richt op verbetering van kennis en praktische toepassing van ecosysteemdiensten. Ik was voorzitter van het 8e ESP congres in 2016
 • De Ekologische Kring Midden-Brabant (NL), een regionaal netwerk van personen die actief zijn op ecologisch gebied. Ik draag af en toe bij met een presentatie of aan publicaties
 • Eurosite, een Europees netwerk van beheerders van natuurgebieden
 • IENE, het Infra Eco Network Europe, dat zich richt op diverse aspecten in relatie tot transport, transport infrastructuur en ecologie
 • Oppla, kennismarkt voor natuurlijk kapitaal, ecosysteemdiensten en werken met de natuur. Mede-eigenaar sinds 2018.
 • SER-Europe, de Society for Ecological Restoration, die zich richt op ecologisch herstel
 • De Nederlandse Vereniging van Milieuprofessionals (VVM)
 • De Nederlandse Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO), sinds zomer 2020 collectief lid van IALE-Europe, de internationale Europese vereniging voor landschapsecologie
 • Een aantal landelijke natuur(beschermings)organisaties, met een actieve rol als vrijwilliger bij FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) en de Vlinderstichting