Privacyverklaring

Delbaere Consulting streeft ernaar om gegevens van zakenrelaties zo zorgvuldig mogelijk te behandelen en beveiligen. Delbaere Consulting houdt zich daarbij aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Delbaere Consulting.

 

Doeleinden voor verwerking persoonsgegevens
  • Het indienen en accepteren van een offerte aan een bestaande of potentiële klant.
  • Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten. In het kader van het uitvoeren van overeenkomsten kan Delbaere Consulting uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst.
  • Het onderhouden van zakelijke relaties met (potentiële) klanten en overige zakelijke relaties (zoals het onder de aandacht brengen van diensten, tevredenheidsonderzoek, attenderen op kansen, uitnodigen voor bijeenkomsten, of verzenden van attenties).
  • Het uitvoeren van eenvoudige statistische verwerkingen (zoals geografische spreiding van klanten of verdeling van opdrachten naar type klant).

 

Welke gegevens worden verzameld

Delbaere Consulting verzamelt enkel basisgegevens over zakelijke contacten, zoals verkregen via persoonlijke contacten, correspondentie, of publiekelijk beschikbare informatie. Naast adres- en contactinformatie behelst dit het merken van contacten in zakelijke categorieën (zoals (potentiële) klant, partner, leverancier, of expert). Er worden geen gegevens verzameld die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer.

 

Beveiliging en bewaartermijn

Delbaere Consulting gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zo zorgt Delbaere Consulting ervoor dat uw gegevens niet door derden gebruikt kunnen worden (tenzij als onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst). De persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

Recht van verzet

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Indien u in het geheel geen prijs stelt op correspondentie van of het opnemen van uw contactgegevens door Delbaere Consulting, dan kunt u zich afmelden via de contactgegevens op deze website. Delbaere Consulting zal zo snel mogelijk na ontvangst van uw melding het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen u zich verzet beëindigen.

 

Wijzigingen

Delbaere Consulting behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De laatst gewijzigde versie is van kracht.

 

 

24 mei 2018