Door: Peter van de Wiel

Analyse van de ecologische impact van een geplande weg

Februari 2018 - December 2019

OMGEVING cvba, voor gemeente Beerse (België)

Voor een geplande wegaanleg analyseerde ik de mogelijke impact op natuurwaarden van een Natura 2000-gebied en hoe die beperkt of gecompenseerd kunnen worden.

Vaak grenzen beschermde natuurgebieden aan bedrijventerreinen of andere infrastructuur. Wanneer de gebieden aangewezen werden was dit mogelijk geen probleem. Echter, in de loop van de tijd kan nieuwe infrastructuur nodig als gevolg van economische en demografische ontwikkelingen. En soms is de beste optie, vanuit het oogpunt van mobiliteit of regionale economie, om dergelijke infrastructuur in een beschermd natuurgebied aan te leggen. Dit kan leiden tot spanningen en conflicten tussen verschillende maatschappelijke belangen, zoals tussen natuurbescherming en industriële ontwikkeling.

In dergelijke gevallen moeten alle opties zorgvuldig bekeken worden. Bijvoorbeeld, vanuit natuurbescherming is er een objectieve effectbeoordeling nodig. Welke leefgebieden en soorten worden mogelijk beïnvloed door infrastructuurwerken? Zijn deze zeldzaam, bedreigd of beschermd? Kan eventuele schade in de buurt gecompenseerd worden door leefgebieden te herstellen of door beheer van gronden natuurvriendelijker te maken? Hoe en waar kan dit dan het beste gedaan worden? En wat is er wettelijk mogelijk?

Mijn opdracht ging over een dergelijk geval. Meer in het bijzonder betrof het de intentie om een weg aan te leggen of uit te breiden om zwaar vrachtverkeer doorheen dorpskommen in de gemeente Beerse (Belgïe) te verminderen. Een deel van het tracé zou mogelijk samenvallen met een Natura 2000 gebied, een plek die aangewezen is om Europa’s meest waardevolle soorten en leefgebieden te beschermen. Ik heb geanalyseerd wat de status van het gebied is vanuit het oogpunt van natuurbescherming, wat de mogelijke impact is van een aantal alternatieve trajecten, en heb geadviseerd over hoe eventuele ecologische schade gecompenseerd of hersteld zou kunnen worden.

 

Zie: Natuurnota Kanaalzone Beerse. Bijlage 5 van ‘RUP Ontsluitingsweg kanaalzone Beerse | Gemotiveerd verzoek tot ontheffing van plan-MER-plicht‘.