Door: Peter van de Wiel

Een biodiversiteitsmeetnet ontwikkelen voor Tilburg

Januari 2018 - Oktober 2020

Gemeente Tilburg

Ik ondersteunde de gemeente Tilburg bij het ontwikkelen en uitvoeren van een biodiversiteitsmeetnet.

De gemeente Tilburg heeft een biodiversiteits- en groenbeleid. Dit stippelt een aantal doelstellingen voor 2025 uit. Omdat Tilburg behoorlijk verstedelijkt en groeiend is zijn deze doelen gericht op het vergroenen van bedrijventerreinen, het uitbreiden van groene dooradering, het ondersteunen van biodiversiteit op school, of het versterken van de ecologische waarde in de stadsrand.

Voor het stadsbestuur is het van belang om te weten of hun biodiversiteitsbeleid werkt. Worden de doelen gehaald? Neemt de biodiversiteit over het algemeen toe? Zijn de Tilburgse investeringen in biodiversiteit effectief?

Er is een gestructureerd biodiversiteitsmeetnet voorgesteld dat deze en andere vragen op een betrouwbare manier zal helpen beantwoorden. Hiervoor werd een analyse uitgevoerd van wat er al gebeurt op het vlak van natuurmonitoring in Tilburg. Wat ontbreekt er nog en hoe kunnen die leemtes ingevuld worden? Een overzicht werd gemaakt van de beleidsdoelstellingen op het vlak van biodiversiteit. Voor elk van de doelen werd een indicator voorgesteld. Een set van tien doelen met bijpassende indicator werd uiteindelijk geselecteerd voor toepassing in de komende jaren. Deze zijn gebundeld voor eenvoudige communicatie in een Tilburgs biodiversiteitsdashboard.

In vervolg op het voorgestelde biodiversiteitsmeetnet kreeg ik eind 2018 de opdracht om een testmeting uit te voeren op basis van beschikbare gegevens en informatie. Dit zal helpen bepalen of de voorgestelde aanpak haalbaar is, of aanpassingen nodig zijn en of het dashboard doeltreffend is in communicatie over de stand van de biodiversiteit in Tilburg aan het college en de inwoners.

In het voorjaar van 2019 kreeg ik vervolgens opdracht om een deel van de eerste gerichte meting uit te voeren, namelijk de inventarisatie van zaadplanten volgens de methode die ik voorstelde in het biodiversiteitsmeetnet. Deze inventarisatie zal bijdragen aan een graadmeter die moet aangeven hoe het met de diversiteit en natuurlijkheid van Tilburgse plant- en diersoorten gesteld is.