Door: Peter van de Wiel

Monitoren van LIFE projecten

januari 2017 - juni 2027

Prospect C&S, via ELMEN eeig voor de Europese Commissie en CINEA

Als technisch expert volg en begeleid ik LIFE projecten in de Benelux en ondersteun ik het LIFE programma met publicaties, presentaties en evenementen.

De Europese Unie beschermt bijna 28.000 natuurgebieden die van bijzonder Europees belang zijn. Het netwerk, Natura 2000 genaamd, is opgezet om de overleving van Europa’s meest waardevolle en bedreigde soorten en leefgebieden op de lange termijn te garanderen. De bedoelde soorten en leefgebieden zijn genoemd in de EU Vogel- en Habitatrichtlijn en zijn wettelijk beschermd. Sinds 1992 voorziet de EU co-financiering, via het LIFE Programma, om acties voor bescherming, herstel en communicatie van Natura 2000 te ondersteunen. Het gaat hier om miljarden euro’s investering in hoogwaardige natuur. Die moeten natuurlijk goed besteed worden en de herstelacties moeten effectief en efficiënt zijn. Om dit goed in te kunnen schatten is monitoring van de activiteiten, resultaten en impact nodig.

Het ELMEN (voorheen NEEMO) consortium monitort voor de Europese Commissie en CINEA (voorheen EASME) het LIFE Programme. Als technisch expert is mijn rol om LIFE Nature  en Climate Change Adaptation projecten in de Benelux op te volgen en begeleiden.

De nadruk van mijn bijdrage ligt op het opvolgen van een aantal ‘traditionele’ projecten. Deze richten zich op specifieke gebieden en op concrete actieplannen voor bescherming van soorten en herstel van leefgebieden van Europees belang. Daarnaast volg ik ook ‘geïntegreerde projecten’ op. Dit betreft grootschalige strategische programma’s, opgezet om een impuls te geven aan de uitvoering van Natura 2000. Dit is dringend nodig omdat de biodiversiteit in Europa nog steeds achteruitgaat, zoals onder andere blijkt uit het State of Nature report van het Europees Milieuagentschap. Geïntegreerde projecten hebben een brede insteek en kijken bijvoorbeeld ook hoe natuurbeschermingsmaatregelen kunnen bijdragen aan bescherming tegen overstroming of aan waterzuivering. Gezien hun strategische nadruk gaat het hier om meer abstracte processen, zoals beter bestuur, betrekken van belanghebbenden, en communicatie.

Naast projectmonitoring voer ik binnen ELMEN/NEEMO andere activiteiten uit, zoals: